Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN B4 - BÀI GIỮA KÌ
AI 27.1
BTVN B4 - BÀI GIỮA KÌ

Sử dụng các công cụ tạo hình từ cơ bản tới nâng cao học trong B1 - B4 để thiết kế một logo tự chọn.

Hoàng Hiệp
Danh sách các bài đã nộp (16)
Hạn chót Hết giờ
Bài tập giữa kì

22-08-2017 · 54 views

Bài taajpj giữa kì - Logo

21-08-2017 · 66 views

BTVN4 -27.1

21-08-2017 · 142 views

BTVN b4

22-08-2017 · 37 views

Bài tập giữa kỳ - Thiết kế Logo

21-08-2017 · 122 views

BT giữa kì - Đàm Bích Vân

27-08-2017 · 58 views

LOGO -

20-08-2017 · 112 views

btvn4

21-08-2017 · 73 views

Logo cho tên mình

21-08-2017 · 102 views

btvn buoi 4

21-08-2017 · 57 views

LOGO

21-08-2017 · 86 views

btvn-b4- Ai27.1

21-08-2017 · 102 views

BTVN B4 - Trần Thị Vân - Ai 27.1

22-08-2017 · 58 views

Bài tập về nhà 4

21-08-2017 · 116 views

Phạm Minh Phương - AI 27.1 - BTVN Buổi 4

22-08-2017 · 84 views

Nguyen Mai Linh bai tap ve nha:

22-08-2017 · 19 views