Trần Lê Thảo

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Coach For Life
Học tại
Đại học RMIT Việt Nam - RMIT
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
9288 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
13/01/2019
Lần cuối Online
20-01-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN buổi 4

2019-07-04 19:45:00 · 1391 views

BTVN buổi 6

2019-07-04 19:43:30 · 541 views

BTVN buổi 2

2019-07-04 19:31:59 · 528 views

BTCK

2019-07-04 16:48:00 · 602 views

BTVN Buổi 2

2019-06-20 16:01:10 · 594 views

BTVN Buổi 2

2019-06-20 15:50:23 · 543 views

BTVN

2019-06-19 10:34:28 · 1247 views

BTVN buổi 3 - typo

2019-03-01 18:53:12 · 1429 views

BTVN buổi 2 - Bố cục trong thiết kế

2019-02-27 18:48:06 · 1848 views

BTVN buổi 1 - Magazine

2019-02-22 09:17:31 · 565 views

AI - Danh Sách Chờ
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
UI 57.2
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Băng Sương
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
PT 56.1
Photography
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
PP 55.4
PowerPoint
Giảng viên:
Phạm Ngọc Anh
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
PP - Danh sách chờ Hà Nội
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
UI - UX 1-1
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
UI - UX - Danh Sách Chờ (Cơ sở 5)
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 50.2
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Lê Trâm Anh
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN B1

BTVN

BTVN B2

BTVN Buổi 2

BTVN B3

BTVN Buổi 2

BTVN B4

BTVN buổi 4

BTVN B5

BTVN buổi 2

BTVN B6

BTVN buổi 6

BTCK

BTCK

Xem bằng
AE 48.1
After Effects
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Thành
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PR 46.2 (Cơ sở 5)
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Nguyễn Thắng
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
STUDY PACK 2019 Hà Nội - K45
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID 45.1
InDesign
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Lưu Như Ngọc Thảo
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BTVN B1

BTVN buổi 1 - Magazine

BTVN B2

BTVN buổi 2 - Bố cục trong thiết kế

BTVN B3

BTVN buổi 3 - typo

BTVN B4

Xem bằng