Nguyễn Linh Ngân

Living in Hà Nội

Dự án đã thực hiện
44 dự án
Số lượt xem
3453 lượt
Số lượt thích
17 lượt
Số lượt Featured
4 lượt
Thành viên từ
04/03/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
btcm

2023-10-18 00:37:04 · 59 views

btcm

2023-10-13 15:48:00 · 56 views

btvn4

2023-10-10 20:16:47 · 26 views

btvn3

2023-10-06 15:44:15 · 45 views

btvn2

2023-10-05 22:03:27 · 22 views

btvn

2023-10-01 19:54:57 · 81 views

FD Final

2023-09-27 00:19:35 · 157 views

zoo

2023-09-25 15:47:56 · 10 views

poster

2023-09-20 17:55:58 · 89 views

poster

2023-09-18 17:59:37 · 81 views

poster

2023-09-11 15:41:00 · 61 views

poster

2023-09-08 17:07:49 · 76 views

Fashion poster

2023-09-05 23:27:44 · 162 views

btvn

2023-08-23 17:50:40 · 18 views

btvn4

2023-08-16 01:27:49 · 134 views

btvn2

2023-08-10 17:26:34 · 70 views

btvn1

2023-08-09 17:29:18 · 52 views

btck

2023-08-04 04:24:20 · 153 views

btvn5

2023-07-28 02:01:20 · 110 views

btvn4

2023-07-26 17:01:08 · 64 views

btvn3

2023-07-24 17:38:58 · 45 views

btvn2

2023-07-21 18:04:38 · 58 views

btvn1

2023-07-19 00:10:51 · 59 views

BTCM2

2023-07-14 04:19:21 · 414 views

btvn6

2023-07-10 02:15:39 · 77 views

btvn5

2023-07-07 15:02:47 · 63 views

btvn4

2023-07-05 17:00:52 · 81 views

btvn3

2023-07-03 02:04:21 · 174 views

btvn2

2023-06-30 18:06:55 · 44 views

btvn1

2023-06-28 02:50:12 · 101 views

btcm

2023-06-23 16:53:30 · 56 views

btvn6

2023-06-18 23:08:48 · 66 views

btvn5

2023-06-16 00:21:54 · 107 views

btvn4

2023-06-13 22:44:44 · 70 views

bai tap ve nha 1

2023-06-07 03:10:45 · 100 views

BTCK

2022-05-10 15:38:06 · 26 views

HW3

2022-04-21 18:41:51 · 9 views

hw2

2022-04-21 12:50:34 · 6 views

ggg

2022-04-14 21:01:09 · 8 views

cyborg

2022-04-07 19:33:11 · 21 views

BTVN

2022-03-31 17:30:26 · 56 views

BAI GIUA KI

2022-03-29 18:59:15 · 47 views

HW2

2022-03-22 16:12:53 · 127 views

maskkissinparis

2022-03-17 17:28:54 · 112 views

Thiết kế chuyên sâu GD 41.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Huyền Thanh
Trợ giảng:
Tuyền Nguyễn
Số buổi đã học: 55 /72
Số Topic đã hoàn thành: 35 /37

Bài tập buổi 1

bai tap ve nha 1

BTVN B4 DF

btvn4

BTVN B5 DF

btvn5

BTVN 6

btvn6

BTCK

btcm

AI - BTVN1

btvn1

AI - BTVN 2

btvn2

AI - BTVN BUỔI 3

btvn3

AI - BTVN BUỔI 4

btvn4

AI - BTVN BUỔI 5

btvn5

AI - BTVN BUỔI 6

btvn6

AI - BTCK

BTCM2

PS - BTVN 1

btvn1

[Photoshop] BTVN Buổi 02

btvn2

[Photoshop] BTVN Buổi 03

btvn3

BTVN 4

btvn4

[Photoshop] BTVN Buổi 05

btvn5

[Photoshop] Final Assignment

btck

[FD] BTVN Buổi 01

btvn1

[FD] BTVN Buổi 02

btvn2

[FD] BTVN Buổi 04

btvn4

[FD] BTVN Buổi 06

btvn

[FD] BTVN Buổi 11

Fashion poster

[FD] BTVN Buổi 12

poster

[FD] BTVN Buổi 13

poster

[FD] BTVN Buổi 14

[FD] BTVN Buổi 15

zoo

[FD] BTVN Buổi 16

poster

[FD] BTVN Buổi 17

poster

[FD] BTCM

FD Final

BTVN BUỔI 1

btvn

BTVN BUỔI 2

btvn2

BTVN BUỔI 3

btvn3

BTVN BUỔI 4

btvn4

BTVN BUỔI 5

BTVN BUỔI 6

btcm

BÀI TẬP CUỐI MÔN

btcm

PR - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 89.2 (Online) (Hà Nội)
PowerPoint
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /3
ID DANH SÁCH CHỜ SG Online
InDesign
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT 88.2 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Quang Hiếu
Trợ giảng:
Phạm Thị Hải Yến
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /2
AI 87.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

[AI - BTVN] - BUỔI 1

ggg

[AI - BTVN] - BUỔI 2

hw2

[AI - BTVN] - BUỔI 3

HW3

[AI - BTVN] - BUỔI 4

[AI - BTVN] - BUỔI 5

[AI - BTVN] - BUỔI 6

BTCK

PS 86.5 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN Buổi 1

maskkissinparis

BTVN Buổi 2

HW2

BTVN Buổi 3

BTVN Buổi 4

BAI GIUA KI

BTVN Buổi 5

BTVN

BTCK

cyborg

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0