Đào Thị Bích Ngọc

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Hà Nội
Học tại
NEU
Dự án đã thực hiện
15 dự án
Số lượt xem
9639 lượt
Số lượt thích
12 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
08/04/2019
Lần cuối Online
10-12-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2022-08-25 19:37:47 · 14 views

BTCK - Poster Concert

2022-08-25 13:39:47 · 39 views

BTGK

2022-08-16 06:32:41 · 27 views

BTVN b3

2022-08-10 22:08:31 · 73 views

BTVN b2

2022-08-09 04:27:09 · 29 views

BTVN buổi 1

2022-08-04 17:04:45 · 20 views

Poster Fashion

2021-06-04 03:53:07 · 373 views

BTVN tuần

2019-10-15 17:36:39 · 840 views

Đào Bích Ngọc - buổi 1-Pr54.4 ColorMe

2019-09-12 16:39:04 · 757 views

Beauty Talkshow

2019-05-12 21:14:27 · 920 views

Beauty Talkshow Poster

2019-05-12 20:34:17 · 1201 views

BTVN

2019-05-11 00:23:29 · 886 views

Menu

2019-05-02 11:46:45 · 926 views

Harper's Bazaar Magazine

2019-04-22 20:56:41 · 2828 views

Mèo đen xâm chiếm thế giới

2019-04-18 10:46:16 · 706 views

PS 91.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

Buổi 1: Cắt ghép tự do

BTVN buổi 1

Buổi 2: Collage Art

BTVN b2

Buổi 3: Layout Design

BTVN b3

Buổi 4: Commercial Product Poster

BTGK

Buổi 5: Graphic Poster

Buổi 6: Poster cuối khóa

BTCK - Poster Concert

Buổi 7: Bộ ấn phẩm cuối khóa

BTCK

Xem bằng
PP 55.3 (cơ sở 2)
PowerPoint
Giảng viên:
Phạm Ngọc Anh
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

BTVN tuần 1

BTVN tuần

BTVN buổi 3

BTVN tuần 2

BTCK

PR 54.4 (Cơ sở 2)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Trương Bảo Ngọc
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

BVN buổi 1

Đào Bích Ngọc - buổi 1-Pr54.4 ColorMe

BVN Buổi 2

Bài giữa kì

bài 8 cuối kì

AE 52.4
After Effects
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
ID 51.1
InDesign
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Lưu Như Ngọc Thảo
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AI 50.6 (Cơ sở 2)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hải
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Dũng
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PR - Danh Sách Chờ (Cơ sở 2)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh sách chờ (Cơ sở 2)
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
IC3 48.1
Khoá học luyện thi IC3
Giảng viên:
Nguyễn Việt Hải
Trợ giảng:
Nguyễn Hà Như ‭
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 9 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 47.8 (Cơ sở 2)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Phạm Thuỳ Dung
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN buổi 1

Mèo đen xâm chiếm thế giới

BTVN buổi 2

Harper's Bazaar Magazine

BTVN Buổi 3

BTVN buổi 4

Menu

BTVN buổi 5

BTVN

BTVN buổi 6

Beauty Talkshow Poster

BT cuối kì

Beauty Talkshow