BTCK

2022-08-26 20:06:04 · 17 views

BTGK

2022-08-17 18:13:09 · 18 views

BTVN 2

2022-08-10 15:54:38 · 14 views

BTVN Buổi 1

2022-08-04 21:28:41 · 26 views

BTCK

2022-03-11 16:38:50 · 8 views

BT 2

2022-03-02 14:59:37 · 10 views

Poster

2022-02-27 23:05:49 · 5 views

BTCK

2022-01-01 03:11:22 · 719 views

BTVN buổi 2

2021-12-15 02:43:34 · 898 views

BTVN buổi 1

2021-12-10 02:35:10 · 151 views

BTCK

2021-11-05 17:19:22 · 357 views

BTGK

2021-10-06 03:14:07 · 224 views

:D

2021-09-09 19:04:40 · 203 views

: D

2021-09-06 02:58:06 · 170 views

nah

2021-08-31 18:01:33 · 330 views

. . .

2021-08-26 13:17:17 · 931 views

...

2021-08-23 22:50:23 · 222 views

cover

2021-08-19 13:06:03 · 295 views

another

2021-08-12 16:45:58 · 262 views

COLOR

2021-08-05 13:25:57 · 245 views

Layout

2021-07-31 12:36:01 · 464 views

art

2021-07-28 13:28:54 · 326 views

Poster

2021-07-23 15:38:20 · 294 views

Yeonjun

2021-07-21 14:33:02 · 374 views

UI 91.2 (Online) (Hà Nội)
Thiết Kế UI
Giảng viên:
Nguyễn Xuân Ánh
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

BTVN 2

BTVN Buổi 3

Bài tập giữa khoá

BTGK

BTVN cuối khoá

BTCK

Xem bằng
ID 1-1 (Online)
InDesign
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 85.1 (Online) (Hà Nội)
PowerPoint
Giảng viên:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Trợ giảng:
Ngọc Diệp (Lys)
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

Bài tập tuần 1

Poster

Bài tập tuần 2

BT 2

Bài tập cuối môn

BTCK

Xem bằng
PR 83.2 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Lưu Tiến Huy
Trợ giảng:
Hoàng Diệu Linh
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BTVN B1

BTVN buổi 1

BTVN B2

BTVN buổi 2

Bài giữa kỳ

BTVN Cuối kỳ

BTCK

Xem bằng
PT - Danh Sách Chờ
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT 81.1 (Online)
Photography
Giảng viên:
Hồ Thành Đạt
Trợ giảng:
Vũ Ngọc Hân
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /1

BÀI TẬP CUỐI KỲ

BTCK

Xem bằng
DP 82.1 (Online)
Digital Painting - Hà Nội
AE 80.2 (Online)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Tiến
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

Bài tập Buổi 1

Bài tập Buổi 2

Bài tập Buổi 3

Bài tâpj Giữa Khoá

BTGK

Bài tập Cuối Khoá

AI 79.2 (Online)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

cover

BTVN BUỔI 2

...

BTVN BUỔI 3

. . .

BTVN BUỔI 4

nah

BTVN B5

: D

BÀI TẬP CUỐI KỲ

:D

Xem bằng
PS 77.13 (Online)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN BUỔI 1

Yeonjun

BTVN BUỔI 2

Poster

BTVN BUỔI 3

art

BTVN BUỔI 4

Layout

BTVN BUỔI 5

COLOR

BTVN BUỔI 6

BT CUỐI KỲ

another

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - Danh sách chờ
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0