BTCK

2022-09-26 19:04:58 · 70 views

BTVN 4

2022-09-15 18:57:55 · 18 views

BTVN

2022-09-08 17:19:12 · 14 views

Thông báo

2022-08-19 18:04:18 · 7 views

Card Visit

2022-08-19 15:41:41 · 7 views

Baby

2022-08-18 17:27:25 · 7 views

Baner, Poster

2022-08-18 11:45:16 · 8 views

Chất liệu giấy

2022-08-18 11:42:23 · 8 views

Bố cục

2022-08-17 16:10:57 · 23 views

Màu poster, banner

2022-08-16 17:29:33 · 17 views

Tạo chiều sâu vật thể

2022-08-16 15:50:55 · 17 views

BTVN 4

2022-08-16 10:26:27 · 41 views

Thời trang

2022-08-12 23:07:38 · 23 views

.

2022-08-12 13:54:41 · 13 views

BTVN 3

2022-08-11 17:34:05 · 25 views

BTVN 2

2022-08-09 16:58:34 · 195 views

BTVN 1

2022-08-03 16:59:45 · 40 views

BTVN 1

2022-07-14 14:39:56 · 16 views

BTCK

2022-05-05 09:24:29 · 15 views

BTGK

2022-05-05 09:04:16 · 5 views

BTVN 2

2022-04-15 16:43:25 · 9 views

BTVN 1

2022-04-15 14:15:48 · 11 views

BTCK

2022-04-07 02:19:06 · 7 views

BTVN 4

2022-03-31 07:53:51 · 15 views

BTVN 3

2022-03-24 08:20:02 · 9 views

BTVN 2

2022-03-22 01:16:33 · 3 views

BTVN 1

2022-03-19 18:30:20 · 1 views

BTCK

2022-03-10 12:58:38 · 11 views

BTVN 5

2022-03-02 23:31:13 · 6 views

BTVN 4

2022-03-01 16:59:14 · 10 views

BTVN 3

2022-02-24 15:48:36 · 4 views

BTVN 2

2022-02-22 15:12:09 · 3 views

BTVN 1

2022-02-17 14:50:59 · 11 views

PT 92.1 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Hồ Thành Đạt
Trợ giảng:
Vũ Ngọc Hân
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

Buổi 1

BTVN

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 3

BTVN 4

BÀI TẬP CUỐI KỲ

BTCK

Xem bằng
AI 91.2 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Linh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

b1

BTVN 1

B2

BTVN 2

B3

BTVN 3

B4

BTVN 4

B5

Bài tập cuối kỳ

Xem bằng
ID 90.1 (Online)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN 1

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5

BTVN BUỔI 6

BÀI TẬP CUỐI MÔN

Xem bằng
PR 87.1 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Phạm Hồng Hạnh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN B1

BTVN 1

BTVN B2

BTVN 2

BTVN Giữa Kỳ

BTGK

BTVN Cuối kỳ

BTCK

Xem bằng
AI 86.1 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BUỔI 1

BTVN 1

BUỔI 2

BTVN 2

BUỔI 3

BTVN 3

BUỔI 4

BTVN 4

BUỔI 5

CUỐI KỲ

BTCK

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 85.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Nguyễn Quang Hưng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN 1

BTVN BUỔI 2

BTVN 2

BTVN BUỔI 3

BTVN 3

BTVN BUỔI 4

BTVN 4

BTVN BUỔI 5

BTVN 5

BTVN CUỐI KỲ

BTCK

Xem bằng