Vũ Thu Hà

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
đại học hà nội
Học tại
Đại Học Hà Nội - HANU
Dự án đã thực hiện
13 dự án
Số lượt xem
2483 lượt
Số lượt thích
13 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
03/09/2017
Liên hệ
Kỹ năng
Vũ Thu Hà - Ai 37.3 - BTVN 1

2018-07-06 14:53:24 · 750 views

Thu Hà - BTCK PS 31.3

2018-01-12 00:04:55 · 206 views

Thu Hà - PS 31.3 - BTGK

2017-12-24 17:58:30 · 87 views

Thu Hà - ID31 - BTVNB2.02

2017-12-20 15:54:37 · 94 views

Thu Hà - ID31 - BTVNB2.01

2017-12-20 13:45:08 · 129 views

Thu Hà - PS 31.3 - BTB2.02

2017-12-19 21:44:09 · 46 views

Thu Hà - PS 31.3 - BTB2.01

2017-12-19 20:50:03 · 379 views

Thu Hà - PS 31.3 - BTVNB1

2017-12-15 10:24:45 · 131 views

Thu Hà - ID31 - BTVNB1

2017-12-15 00:52:02 · 220 views

Vũ Thu Hà

2017-11-18 11:33:27 · 93 views

PS - BTVN B1 - VU THU HA

2017-11-16 19:28:57 · 100 views

BTVN B5 - AI 29.2 - VŨ THU HÀ

2017-10-26 14:26:41 · 151 views

Vũ Thu Hà - Ai 29.3 - BTVN B1

2017-10-13 11:10:24 · 97 views

UI - UX 54.1 (Cơ sở 5)
UI - UX
Giảng viên:
Khánh Đinh
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
ID 37.1
InDesign
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Lưu Như Ngọc Thảo
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
ID 37.1
InDesign
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Lưu Như Ngọc Thảo
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AI 37.3
Illustrator
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

Vũ Thu Hà - Ai 37.3 - BTVN 1

[BUỔI 2] TẠO HÌNH NÂNG CAO

[BUỔI 3] TYPOGRAPHY

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ

[BUỔI 5] LOGO VÀ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

BÀI TẬP CUỐI KÌ

ID 32.1
InDesign
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Nguyễn Khánh Linh
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AI 32.3
Illustrator
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Lưu Như Ngọc Thảo
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
ID 31.1
InDesign
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Hoàng Hiệp
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

BTVN B1

Thu Hà - ID31 - BTVNB1

BTVN B2

Thu Hà - ID31 - BTVNB2.02

BTVN B3

BTVN B4

BTCK

PS 31.3
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Hương Phan
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN B1

Thu Hà - PS 31.3 - BTVNB1

BTVN B2

Thu Hà - PS 31.3 - BTB2.01

BTVN B3

BTGK

Thu Hà - PS 31.3 - BTGK

BTVN B5

BTCK

Thu Hà - BTCK PS 31.3

PS 30.3
Photoshop
Giảng viên:
Trịnh Thanh Hà
Trợ giảng:
Hương Phan
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /7

BTVN buổi 1

PS - BTVN B1 - VU THU HA

BTVN B2

Vũ Thu Hà

BTVN buổi 2

BTVN B4

BTVN buổi 5

BTVN buổi 6

BTCK

PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 29.2
Illustrator
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN B1

BTVN B2

BTVN B3

BTVN B4

BTVN B5

BTVN B5 - AI 29.2 - VŨ THU HÀ

BTCK

AI 29.3
Illustrator
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Huyền Thanh
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

Vũ Thu Hà - Ai 29.3 - BTVN B1

[BUỔI 2] TẠO HÌNH NÂNG CAO

[BUỔI 3] TYPOGRAPHY

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ

[BUỔI 5] LAYOUT

BÀI TẬP CUỐI KÌ - BRAND GUIDELINES

AI 28.3
Illustrator
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Huyền Thanh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0