Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
BTCK Thiết kế logo hoặc Infographic
BTCK

Thiết kế logo hoặc Infographic

Danh sách các bài đã nộp (15)

Hạn chót 2020-10-17 20:00:00

bài tập cuối kì Logo 19-10-2020 · 386 views
em nộp bài ạ 20-10-2020 · 331 views
BTCK INFOGRAPHIC 21-10-2020 · 346 views
InfoGraphic 20-10-2020 · 287 views
LOGO BT CUỐI KỲ 18-10-2020 · 348 views
Moon InfoGraphic của Hằng Phạm 18-10-2020 · 458 views
NGUYỄN HUỆ MINH-BÀI CUỐI KÌ 18-10-2020 · 394 views
infoGraphic 24-10-2020 · 246 views
BTCK 24-10-2020 · 379 views
InfoGraphic: 3D Animation 21-10-2020 · 451 views
Bài tập cuối khóa 18-10-2020 · 246 views
BTCK LOGO BY TAMTHANH 18-10-2020 · 408 views
Caramel Macchiato 24-10-2020 · 193 views
BURGER KING 18-10-2020 · 243 views
Logo BIBTL 18-10-2020 · 443 views