Tìm kiếm
Nguyễn Kim Dung

@dungnk@colorme.vn

1

Dự án đã thực hiện
1 dự án
Số lượt xem
7 lượt
Thành viên từ
27/09/2022
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN Buổi 2

2023-03-18 05:01:15 · 7 views

PS 98.7 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Đông Chí Nguyên
Trợ giảng:
Bạch Thu Huệ
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /7

Buổi 1: Cắt ghép tự do

Buổi 2: Collage Art

BTVN Buổi 2

Buổi 3: Layout Design

Buổi 4: Commercial Product Poster

Buổi 5: Graphic Poster

Buổi 6: Poster cuối khóa

Buổi 7: Bộ ấn phẩm cuối khóa

PS 94.2 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Phạm Thuỳ Dung
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /7