Tìm kiếm
Nguyễn Việt Hà

Living in Hà Nội

Đang làm tại
không
Học tại
Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) - Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc )
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
3555 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
25/08/2017
Lần cuối Online
09-12-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Power Point
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN

2021-09-02 19:04:13 · 475 views

BTVN4_trang 3

2021-08-31 12:08:11 · 533 views

BTVN4_trang 2

2021-08-31 12:07:43 · 460 views

BTVN4_trang 1

2021-08-31 12:07:17 · 653 views

BTVN buổi 3

2021-08-26 15:31:03 · 463 views

BTVN 3

2021-08-26 15:28:59 · 83 views

BTVN Buổi 2

2021-08-24 18:09:13 · 115 views

BTVN Buổi 2

2021-08-24 18:03:03 · 118 views

BTVN_Buoi 1

2021-08-19 10:55:17 · 490 views

BTVN - Buoi 1

2021-08-19 10:53:32 · 165 views

AE 92.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Tiến
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AI 82.6 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh Sách Chờ
Illustrator
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 79.6 (Online)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN Buổi 1

BTVN_Buoi 1

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 3

BTVN buổi 3

BTVN Buổi 4

BTVN4_trang 3

BTVN Buổi 5

BTVN

BTCK

Bằng Giỏi
PR - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
Premiere
Trợ giảng:
Thu Trang
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
After Effects
Trợ giảng:
Thu Trang
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0