BTVN2_Vogue

2022-12-27 00:27:55 · 126 views

BTVN1_Sứa

2022-12-24 13:25:16 · 46 views

App học tập - BTCK

2022-09-23 08:59:07 · 122 views

BTGK

2022-09-14 16:41:25 · 40 views

BTVN3

2022-09-09 18:01:41 · 27 views

BTVN2

2022-09-07 16:10:02 · 42 views

BTVN1

2022-09-06 22:58:39 · 113 views

BTGK

2022-09-04 10:00:23 · 2 views

BTVN3

2022-09-04 09:59:16 · 4 views

BTVN2

2022-09-04 09:57:33 · 5 views

BTVN1

2022-09-04 09:54:35 · 3 views

BTCK - Ý nghĩa của hoa Lưu Ly

2022-09-01 13:05:08 · 31 views

BTGK

2022-08-22 16:08:37 · 28 views

PURPLE

2022-08-16 19:55:12 · 22 views

SEVENTEEN 4TH ALBUM

2022-08-09 22:32:51 · 32 views

Spiderman: No Way Home Trailer

2022-07-29 00:27:02 · 42 views

BTGK

2022-07-22 17:54:01 · 10 views

BTVN2

2022-07-13 14:21:16 · 6 views

BTCK

2022-07-08 09:59:50 · 18 views

BTVN1

2022-07-07 15:28:25 · 37 views

BTGK

2022-06-22 19:43:35 · 4 views

BTVN3

2022-06-17 14:23:39 · 19 views

BTVN2

2022-06-15 23:14:17 · 4 views

BTVNB1

2022-06-10 19:31:11 · 4 views

Quang Đại hỏi thăm mọi người qua Triển Lãm “How are you these days?” - BTCK

2022-06-02 22:27:54 · 41 views

Happy woman's day

2022-05-17 11:21:10 · 10 views

BTCK

2022-05-05 20:30:19 · 31 views

BTVN

2022-04-28 01:59:26 · 30 views

Wedding invitation

2022-04-25 13:53:39 · 42 views

BTVN

2022-04-21 02:42:29 · 7 views

BTVN

2022-04-18 19:20:08 · 7 views

BTVN

2022-04-14 01:35:03 · 3 views

Bai tap cuoi ky

2022-04-07 19:38:12 · 36 views

A dream

2022-03-31 14:29:19 · 6 views

Explore Vietnam

2022-03-29 02:35:10 · 11 views

Poster

2022-03-24 02:46:47 · 14 views

HOYEON JUNG FROM SQUID GAME

2022-03-22 01:30:50 · 7 views

Ét o ét

2022-03-17 01:31:27 · 15 views

ID 96.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

BTVN BUỔI 1

BTVN1_Sứa

BTVN BUỔI 2

BTVN2_Vogue

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

BTCM

Xem bằng
UI 92.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Băng Sương
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN B1

BTVN1

BTVN B2

BTVN2

BTVN B3

BTVN3

BTGK

BTGK

BTCK

App học tập - BTCK

Xem bằng
PP 91.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Bùi Quang Sơn
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN Tuần 1

SEVENTEEN 4TH ALBUM

BTVN Tuần 2

BTGK

BTVN tuần 3

BTCK - Ý nghĩa của hoa Lưu Ly

Bài tập màu

PURPLE

Xem bằng
PR 90.1 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN Buổi 1

BTVN1

BTVN Buổi 2

BTVN2

BTVN Giữa kỳ

BTGK

BTVN Cuối kỳ

Spiderman: No Way Home Trailer

Xem bằng
AE 89.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Bài Tập Buổi 1

BTVN1

Bài Tập Buổi 2

BTVN2

Bài Tập Buổi 3

BTVN3

Bài tập Giữa Kỳ

BTGK

Bài tập Cuối Kỳ

BTCK

Xem bằng
ID DANH SÁCH CHỜ SG Online
InDesign
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT 88.2 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Quang Hiếu
Trợ giảng:
Phạm Thị Hải Yến
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /2

BTVN buổi 2

Happy woman's day

Bài tập cuối khoá

Quang Đại hỏi thăm mọi người qua Triển Lãm “How are you these days?” - BTCK

Xem bằng
AI 87.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[AI - BTVN] - BUỔI 1

BTVN

[AI - BTVN] - BUỔI 2

BTVN

[AI - BTVN] - BUỔI 3

BTVN

[AI - BTVN] - BUỔI 4

Wedding invitation

[AI - BTVN] - BUỔI 5

BTVN

[AI - BTVN] - BUỔI 6

BTCK

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 86.5 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN Buổi 1

Ét o ét

BTVN Buổi 2

HOYEON JUNG FROM SQUID GAME

BTVN Buổi 3

Poster

BTVN Buổi 4

Explore Vietnam

BTVN Buổi 5

A dream

BTCK

Bai tap cuoi ky

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0