phòng

2024-03-22 19:54:54 · 7 views

linh 0
0
L

2023-11-12 22:57:09 · 216 views

linh 1
0
tô màu ngôi nhà

2023-10-31 23:14:13 · 33 views

linh 0
0
Noel

2023-10-27 00:24:56 · 66 views

linh 0
0
Nhà Thiên Nhiên

2023-10-24 23:56:33 · 89 views

linh 0
0
sở thích

2023-10-19 23:42:05 · 41 views

linh 0
0
Cake

2022-08-29 15:58:14 · 14 views

linh 0
0
bài 4

2022-08-18 17:06:45 · 17 views

linh 0
0
8.

2022-05-08 13:47:12 · 18 views

linh 0
0
Bài 4

2022-05-01 22:48:07 · 26 views

linh 0
0
2.

2022-04-23 23:30:48 · 14 views

linh 0
0
1.

2022-04-23 22:16:12 · 21 views

linh 0
0
DC - DANH SÁCH CHỜ (Hà Nội)
Digital Painting Toàn Diện
Số buổi đã học: 0 /32
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
DC 9.1
Digital Painting Toàn Diện
Giảng viên:
Khánh Ngọc
Trợ giảng:
Dương Thuý Quỳnh
Số buổi đã học: 2 /32
Số Topic đã hoàn thành: 1 /17

Bài tập về nhà buổi 1

Bài tập về nhà buổi 2

Bài tập về nhà buổi 3

Bài tập buổi 4

Bài tập về nhà buổi 5

Bài tập giữa kì

phòng

Bài tập về nhà buổi 7

Bài tập cuối kì

BTVN Buổi 9

BTVN Buổi 10

Bài tập giữa kì

BTVN Buổi 13

BTVN Buổi 14

BTVN Buổi 16

BTVN Buổi 20

Bài tập cuối kì

Bài tập cuối kì

DC 7.1
Digital Painting Toàn Diện
Giảng viên:
Khánh Ngọc
Trợ giảng:
Cao Diệu Anh
Số buổi đã học: 10 /32
Số Topic đã hoàn thành: 5 /21

Bài tập về nhà buổi 01

sở thích

Bài tập buổi 2

Nhà Thiên Nhiên

Bài tập về nhà buổi 03

Noel

Bài tập về nhà buổi 04

tô màu ngôi nhà

Bài tập về nhà buổi 05

Bài tập kết thúc học phần 1

L

Bài tập về nhà buổi 9

Bài tập về nhà buổi 10

Bài tập về nhà buổi 10

Học phần 2: Bài giữa kì

Bài tập về nhà buổi 13

Bài 14

Bài tập về nhà buổi 15

Bài tập về nhà buổi 16

Bài tập về nhà buổi 17

Bài tập về nhà buổi 18

Bài tập buổi 20

Bài tập buổi 21

Bài tập buổi 22

Bài tập kết thúc học phần 3

Bài tập cuối kì

ID - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
InDesign
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 91.6 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Dũng
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

Tạo hình cơ bản

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

[Buổi 3] Typography

[Buổi 4] Màu sắc

bài 4

[Buổi 5] Infographic

[Buổi 8] Tổng kết

Cake

Xem bằng
AE 90.4 (Offline)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PT - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 87.9 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hiếu Nguyễn
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /7

BÀI TẬP BUỔI 1

BÀI TẬP BUỔI 2

BÀI TẬP BUỔI 3

BÀI TẬP BUỔI 4

Bài 4

BÀI TẬP BUỔI 5

BÀI TẬP BUỔI 6

BÀI TẬP CUỐI KÌ

8.