Tìm kiếm
Cake

2022-08-29 15:58:14 · 14 views

bài 4

2022-08-18 17:06:45 · 17 views

ngoại cảnh

2022-05-18 19:19:17 · 10 views

8.

2022-05-08 13:47:12 · 15 views

Bài 4

2022-05-01 22:48:07 · 25 views

2.

2022-04-23 23:30:48 · 12 views

1.

2022-04-23 22:16:12 · 9 views

ID - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
InDesign
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 91.6 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Dũng
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

Tạo hình cơ bản

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

[Buổi 3] Typography

[Buổi 4] Màu sắc

bài 4

[Buổi 5] Infographic

[Buổi 8] Tổng kết

Cake

Bằng Giỏi
AE 90.4 (Offline)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PT 88.2 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Quang Hiếu
Trợ giảng:
PHẠM THỊ HẢI YẾN
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /2

BTVN buổi 2

ngoại cảnh

Bài tập cuối khoá

Bằng Giỏi
PT - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 87.9 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Trung Hiếu
Trợ giảng:
Đông Chí Nguyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /7

BÀI TẬP BUỔI 1

BÀI TẬP BUỔI 2

BÀI TẬP BUỔI 3

BÀI TẬP BUỔI 4

Bài 4

BÀI TẬP BUỔI 5

BÀI TẬP BUỔI 6

BÀI TẬP CUỐI KÌ

8.