Phan Minh Dương

@M. Dương

IT developer Color Me

Đang làm tại
Color Me
Học tại
FPT
Dự án đã thực hiện
90 dự án
Số lượt xem
44199 lượt
Số lượt thích
16 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
29/07/2016
Lần cuối Online
18-02-2023
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Thiết kế chuyên sâu
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Thiết kế chuyên sâu
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Kỹ năng
dádsad

2022-08-04 16:34:20 · 31 views

test

2022-08-04 16:33:33 · 43 views

Portfolio on Color ME

2022-06-17 14:02:25 · 31 views

Portfolio on Color ME

2022-06-17 14:02:25 · 15 views

Portfolio on Color ME

2022-06-17 14:02:25 · 1 views

Portfolio on Color ME

2022-06-17 13:57:20 · 0 views

Portfolio on Color ME

2022-06-17 13:57:20 · 0 views

Portfolio on Color ME

2022-06-17 13:57:20 · 0 views

Portfolio on Color ME

2022-06-17 13:57:20 · 0 views

sada

2022-06-16 18:50:16 · 0 views

dsd

2022-06-16 18:50:16 · 0 views

sdasd

2022-06-16 18:50:16 · 0 views

dsad

2022-06-16 18:50:15 · 0 views

dsa

2022-06-16 18:50:15 · 0 views

dsa

2022-05-19 12:08:14 · 3 views

dsa

2022-05-07 18:21:37 · 6 views

Test

2022-04-22 18:46:33 · 2 views

Test

2022-04-22 18:46:10 · 3 views

21

2022-02-23 18:39:57 · 2 views

sda

2022-02-23 18:35:53 · 8 views

dsa

2022-02-23 18:28:56 · 2 views

dsa

2022-01-27 17:02:38 · 4 views

dsa

2022-01-21 18:31:37 · 49 views

test video

2022-01-21 17:35:56 · 240 views

dsa

2022-01-21 10:16:30 · 1 views

test

2022-01-17 19:48:06 · 169 views

tessss

2022-01-17 12:40:56 · 1 views

Test2

2022-01-17 12:33:55 · 0 views

dsa

2021-12-10 15:23:26 · 819 views

2021-12-10 07:41:53 · 3 views

dsa

2021-12-07 10:31:22 · 1 views

test

2021-12-01 23:44:03 · 876 views

dsa

2021-11-20 16:40:18 · 178 views

Uuu

2021-11-20 06:27:59 · 1 views

dsa

2021-11-12 10:15:02 · 3 views

dsa

2021-11-10 12:01:57 · 314 views

test

2021-11-10 04:57:13 · 1 views

dwas

2021-11-10 04:46:25 · 1 views

sa

2021-11-10 04:43:19 · 1 views

sad

2021-11-10 03:12:31 · 1 views

dsa

2021-11-10 03:11:23 · 0 views

2021-11-09 17:01:43 · 388 views

dsa

2021-11-05 18:05:16 · 165 views

2021-11-01 18:24:21 · 158 views

dsa

2021-11-01 18:08:27 · 483 views

test

2021-10-29 15:16:52 · 1137 views

tesst

2021-10-29 14:15:22 · 347 views

test

2021-10-25 17:38:03 · 354 views

321321

2021-07-19 10:34:12 · 923 views

321321

2021-07-19 10:32:53 · 740 views

fdsafdsafdsfdsa

2021-07-19 10:30:04 · 141 views

dadsadsadsa

2021-02-25 16:08:32 · 1377 views

fggfgf

2019-11-17 20:08:37 · 579 views

test

2019-11-17 15:49:16 · 1061 views

test

2019-11-17 15:22:52 · 1699 views

test

2019-11-17 15:14:12 · 1357 views

test

2019-11-17 15:03:18 · 750 views

tesst

2019-11-17 11:06:18 · 722 views

1234567890

2019-11-17 10:48:58 · 828 views

test1234

2019-11-17 10:45:22 · 455 views

test

2019-11-17 10:35:43 · 1480 views

test2

2019-11-16 21:17:10 · 644 views

test

2019-11-16 21:07:25 · 536 views

test2

2019-11-14 16:19:53 · 725 views

test22

2019-11-14 16:19:28 · 797 views

test2343

2019-11-14 15:37:25 · 511 views

test Video

2019-11-14 10:29:43 · 744 views

test Video

2019-11-14 10:28:41 · 880 views

test Video

2019-11-14 10:21:02 · 1403 views

TEST

2019-11-13 13:05:40 · 1205 views

test2

2019-11-13 12:54:34 · 602 views

sdasdsa

2019-11-13 12:51:35 · 645 views

test Video

2019-11-12 13:02:09 · 1392 views

test

2019-11-12 13:00:12 · 691 views

dsadsa

2019-11-12 10:43:46 · 1315 views

test22

2019-11-12 10:42:17 · 1454 views

test2

2019-11-12 10:40:49 · 1529 views

test Video

2019-11-12 10:24:52 · 662 views

test

2019-11-09 23:46:57 · 1212 views

dsadsa

2019-11-09 23:28:51 · 881 views

test

2019-11-09 23:27:45 · 975 views

dsadsa

2019-11-09 23:25:57 · 824 views

Đăng bài lần cuối

2019-11-09 23:14:52 · 1376 views

tesst bài thành công

2019-11-09 23:10:16 · 669 views

dsadsa

2019-11-09 23:02:37 · 1568 views

fdsfds

2019-11-09 22:57:34 · 818 views

tesst

2018-09-19 11:38:42 · 1663 views

dsadsa

2017-08-23 00:57:30 · 61 views

test

2016-10-08 11:12:27 · 209 views

[BTCK] PHAN MINH DƯƠNG & ĐÀO THÙY LINH - PS 15.6

2016-10-02 12:15:18 · 254 views

PP - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 1-1 (Offline)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 1-1 ONLINE SG
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 1-1
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Hồng Hạnh
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 1-1 (Online)
Photoshop
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 1-1 (Online)
Photoshop
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 1-1 (Online)
Photoshop
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 1-1 (Online)
Photoshop
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Thiết kế chuyên sâu - Danh sách chờ
Thiết kế chuyên sâu
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - Danh sách chờ
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 62.32 (Sài Gòn)
Photoshop
Giảng viên:
Bùi Huệ Tâm
Trợ giảng:
Phạm Duy
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - Danh sách chờ
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - Danh sách chờ
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - Danh sách chờ
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - Danh sách chờ
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 2 năm
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 2 năm
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 2 năm
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 2 năm
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 2 năm
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 2 năm
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID - Danh Sách Chờ
InDesign
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR - Danh Sách Chờ
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh sách chờ
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh sách chờ
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 1-1
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Sài Gòn)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 2)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 2)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 2)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 48.7 (Cơ sở 2)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 48.7 (Cơ sở 2)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 48.6
Photoshop
Giảng viên:
COLOR ME
Trợ giảng:
COLOR ME
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Sài Gòn)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 2)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Xem bằng
AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 2)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 3)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 2)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0