Phan Minh Dương

@M. Dương

sss

Đang làm tại
hij
Học tại
efg
Dự án đã thực hiện
92 dự án
Số lượt xem
29725 lượt
Số lượt thích
16 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
29/07/2016
Lần cuối Online
17-07-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Thiết kế chuyên sâu
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Kỹ năng
ssss

2022-08-04 16:36:27 · 4 views

ssss

2022-08-04 16:34:28 · 4 views

dádsad

2022-08-04 16:34:20 · 3 views

test

2022-08-04 16:33:33 · 1 views

Portfolio on Color ME

2022-06-17 14:02:25 · 2 views

Portfolio on Color ME

2022-06-17 14:02:25 · 4 views

Portfolio on Color ME

2022-06-17 14:02:25 · 1 views

Portfolio on Color ME

2022-06-17 13:57:20 · 0 views

Portfolio on Color ME

2022-06-17 13:57:20 · 0 views

Portfolio on Color ME

2022-06-17 13:57:20 · 0 views

Portfolio on Color ME

2022-06-17 13:57:20 · 0 views

sada

2022-06-16 18:50:16 · 0 views

dsd

2022-06-16 18:50:16 · 0 views

sdasd

2022-06-16 18:50:16 · 0 views

dsad

2022-06-16 18:50:15 · 0 views

dsa

2022-06-16 18:50:15 · 0 views

dsa

2022-05-19 12:08:14 · 3 views

dsa

2022-05-07 18:21:37 · 6 views

Test

2022-04-22 18:46:33 · 2 views

Test

2022-04-22 18:46:10 · 2 views

21

2022-02-23 18:39:57 · 1 views

sda

2022-02-23 18:35:53 · 8 views

dsa

2022-02-23 18:28:56 · 2 views

dsa

2022-01-27 17:02:38 · 4 views

dsa

2022-01-21 18:31:37 · 5 views

test video

2022-01-21 17:35:56 · 121 views

dsa

2022-01-21 10:16:30 · 1 views

test

2022-01-17 19:48:06 · 100 views

tessss

2022-01-17 12:40:56 · 1 views

Test2

2022-01-17 12:33:55 · 0 views

dsa

2021-12-10 15:23:26 · 351 views

2021-12-10 07:41:53 · 3 views

dsa

2021-12-07 10:31:22 · 1 views

test

2021-12-01 23:44:03 · 371 views

dsa

2021-11-20 16:40:18 · 95 views

Uuu

2021-11-20 06:27:59 · 1 views

dsa

2021-11-12 10:15:02 · 3 views

dsa

2021-11-10 12:01:57 · 177 views

test

2021-11-10 04:57:13 · 0 views

dwas

2021-11-10 04:46:25 · 1 views

sa

2021-11-10 04:43:19 · 1 views

sad

2021-11-10 03:12:31 · 1 views

dsa

2021-11-10 03:11:23 · 0 views

2021-11-09 17:01:43 · 181 views

dsa

2021-11-05 18:05:16 · 85 views

2021-11-01 18:24:21 · 84 views

dsa

2021-11-01 18:08:27 · 306 views

test

2021-10-29 15:16:52 · 587 views

tesst

2021-10-29 14:15:22 · 75 views

test

2021-10-25 17:38:03 · 228 views

321321

2021-07-19 10:34:12 · 434 views

321321

2021-07-19 10:32:53 · 530 views

fdsafdsafdsfdsa

2021-07-19 10:30:04 · 82 views

dadsadsadsa

2021-02-25 16:08:32 · 954 views

fggfgf

2019-11-17 20:08:37 · 487 views

test

2019-11-17 15:49:16 · 833 views

test

2019-11-17 15:22:52 · 1016 views

test

2019-11-17 15:14:12 · 859 views

test

2019-11-17 15:03:18 · 585 views

tesst

2019-11-17 11:06:18 · 543 views

1234567890

2019-11-17 10:48:58 · 608 views

test1234

2019-11-17 10:45:22 · 394 views

test

2019-11-17 10:35:43 · 1004 views

test2

2019-11-16 21:17:10 · 481 views

test

2019-11-16 21:07:25 · 436 views

test2

2019-11-14 16:19:53 · 516 views

test22

2019-11-14 16:19:28 · 516 views

test2343

2019-11-14 15:37:25 · 434 views

test Video

2019-11-14 10:29:43 · 542 views

test Video

2019-11-14 10:28:41 · 637 views

test Video

2019-11-14 10:21:02 · 962 views

TEST

2019-11-13 13:05:40 · 828 views

test2

2019-11-13 12:54:34 · 460 views

sdasdsa

2019-11-13 12:51:35 · 517 views

test Video

2019-11-12 13:02:09 · 833 views

test

2019-11-12 13:00:12 · 462 views

dsadsa

2019-11-12 10:43:46 · 970 views

test22

2019-11-12 10:42:17 · 900 views

test2

2019-11-12 10:40:49 · 1093 views

test Video

2019-11-12 10:24:52 · 505 views

test

2019-11-09 23:46:57 · 874 views

dsadsa

2019-11-09 23:28:51 · 533 views

test

2019-11-09 23:27:45 · 847 views

dsadsa

2019-11-09 23:25:57 · 723 views

Đăng bài lần cuối

2019-11-09 23:14:52 · 974 views

tesst bài thành công

2019-11-09 23:10:16 · 487 views

dsadsa

2019-11-09 23:02:37 · 1025 views

fdsfds

2019-11-09 22:57:34 · 537 views

tesst

2018-09-19 11:38:42 · 1064 views

dsadsa

2017-08-23 00:57:30 · 59 views

test

2016-10-08 11:12:27 · 205 views

[BTCK] PHAN MINH DƯƠNG & ĐÀO THÙY LINH - PS 15.6

2016-10-02 12:15:18 · 150 views

PR 1-1 (Offline)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 1-1
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Hồng Hạnh
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 1-1 (Online)
Photoshop
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 1-1 (Online)
Photoshop
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 1-1 (Online)
Photoshop
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 1-1 (Online)
Photoshop
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Thiết kế chuyên sâu - Danh sách chờ
Thiết kế chuyên sâu
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Bằng Giỏi
STUDY PACK Hà Nội - Danh sách chờ
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 62.32 (Sài Gòn)
Photoshop
Giảng viên:
Bùi Huệ Tâm
Trợ giảng:
Phạm Duy
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
STUDY PACK Hà Nội - Danh sách chờ
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - Danh sách chờ
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - Danh sách chờ
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - Danh sách chờ
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 2 năm
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 2 năm
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 2 năm
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 2 năm
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 2 năm
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 2 năm
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID - Danh Sách Chờ
InDesign
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
Power Point
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
Power Point
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
Power Point
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
Power Point
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
Power Point
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
Power Point
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
Power Point
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
Power Point
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
Power Point
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
Power Point
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
Power Point
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
Power Point
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
Power Point
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
Power Point
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
Power Point
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
Power Point
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR - Danh Sách Chờ
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh sách chờ
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh sách chờ
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 1-1
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Sài Gòn)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 2)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 2)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 2)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 48.7 (Cơ sở 2)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 48.7 (Cơ sở 2)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 48.6
Photoshop
Giảng viên:
COLOR ME
Trợ giảng:
COLOR ME
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Sài Gòn)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 2)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Bằng Giỏi
AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 2)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 3)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 2)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0